Небольшое веб приложение на Sinatra.

Пользуясь оставшим временем, которое мне дал военкомат, разработаем/рассмотрим небольшое веб приложение на Sinatra. Sinatra — это вебфреймворк на языке Ruby.В некоторых источниках пишется, что это даже лучщий GUI каркас для приложений на Ruby, представляя всю его мощь. Поэтому задача была такая – написать веб приложение, которое будет расчитывать количество дней до прибития домой из армии. Алгоритм очень прост. Привожу его тут:

 t0=Time.now #задаем настоящее время
 t1=Time.local(2012,10,01)# точка рассчета
 sec0=t1-t0 #вычисляем разницу в секундах
 sec1=sec0.round #округляем
 @dni=(((sec1/60)/60))/24 #вычисляем количество дней

Теперь нам нужно этот код использовать в самом фреймворке. Для этого сначала читаем мануал Sinatra, даже не нужно углубляться(пока не нужно) — информация на главной странице нам уже достаточна. Для начала надо установить gem sinatra. А далее записываем:

( Читать дальше )

JAVA ближе к web'у с Play!framework

Долгое время создание web приложений на Java было сложным занятием, написание большого количества xml конфигов просто убивает желание что-то писать. Хочу вам представить Play! framework, фреймворк который отошел от стека J2EE, и построен на архитектуре Ruby on Rails и очень похож на него.

Вот скринкаст от разработчиков Play! который показывает основные возможности фреймворка.

 • +3
 • 27 июля 2011, 22:18
 • Mecid
 • 19

Soket.io . Приложения реального времени.

Как я и обещал, на этот раз я хочу рассказать вам об очень интересном протоколе под названием socket.io. С помощью этого протокола возможно с лёгкостью создавать кросбраузерные real-time приложения. Кросбраузерность в socket.io достигается за счёт использования различных транспортов передачи информации на сервер и с сервера в браузер.
Причём технология выбирается совершенно прозрачно и для клиента, и для сервера.

Транспорты выбираются в следующей последовательности:

 • WebSocket,
 • Adobe Flash Socket,
 • AJAX multipart streaming,
 • AJAX long polling,
 • Iframe(только в IE),
 • JSONP Polling,


( Читать дальше )

NodeJS - технология будущего.


Современные технологии не стоят на месте и с невероятной скоростью движутся вперёд. Одним из приятных творений прогресса стал NodeJS. Что же он из себя представляет?Node переносит V8 с клиентской машины на сервер, позволяя разработчикам строить серверные приложения теми же способами, которыми строится клиентская часть на JavaScript. Node построена на основе V8, интерпретатора (хотя можно назвать и компилятором) JavaScript с открытым исходным кодом, сердца браузера Google Chrome.

За счёт оптимизации и пребразования javascript в assembler, а затем в нативный машинный код, платформа позволяет достич нам больших скоростей. Основной парадигмой разработки является событийно ориентированное программирование. Все мы привыкли к событиям на десктопных программах, но понятия не имеем какие же события могут быть на серверной стороне? На первый взгляд это кажется непонятным, но немного наловчившись можно почувствовать истинную мощь этой парадигмы. Она открывает новые возможности. Всё, для чего раньше приходилось придумывать различные хаки и костыли — теперь делается интуитивно понятно и быстро.( Читать дальше )

Web sual-cavab sistemi - Cavablar.net

Yeni hazırladığım saytı təqdim etmək istəyirəm: Cavablar.net — Azərbaycan türkcəsində web sual-cavab sistemi. Bildiyiniz kimi bu sahədə boşluq mövcuddur və Aznet-də istifadəçilərin tez-tez rastlaşdıqları sualların cavabları ilə birlikdə mərkəzləşdirilməsi fikrimcə pis ideya deyil. Universal sual-cavab sistemi də qurmaq olardı, amma hələ ki sırf web mövzusunda Yahoo Answers tipli sistemin qurulmasına qərar verdim.

Sayt wordpress nüvəsi üzərində qurulub, pluginlərdən geniş istifadə olunub, amma saytı tələb olunan şəklə gətirmək üçün eyni zamanda istər pluginlərə, istərsə də wordpress nüvə fayllarına çoxlu kod müdaxilələri edilib. Hələ ki sayt release versiyasında deyil, qarşıdakı bir neçə ayda beta-dan çıxmaq gözlənilir.

Saytda istifadəçilərin qeydiyyatdan keçmək və ya növbəti gəlişdə parolu yada salmaq əziyyətindən qurtarmaq üçün Facebook connectdən istifadə olunub, istifadəçilər Connect düyməsinə tıklamaqla, müvafiq Facebook APİ-sinə icazə verməklə saytda həm hesab açmış, həm də hesaba daxil olmuş olacaqlar.

Aznet istifadəçilərinin böyük əksəriyyəti qeyri İT sahəsinə aid olduqlarından internetdən istifadələri yalnız bir neçə saytın istifadəsi ilə məhdudlaşır. Ona görə xüsusən bu tip istifadəçilərin köməyə ehtiyacı var: ixtisasına aid material tapmaqda, sosial şəbəkə və emaillərdə təhlükəsizlik məsələlərində, internet-dələduzlardan qorunmaqda və.s. Saytda kafi olacaq qədər baza toplanandan sonra sayt geniş şəkildə tanıdılacaqdır.(Facebook ads,pages, digər saytlarda, bloqlarda və.s.)

Saytın təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərinizi gözləyirəm. Özümdə də xeyli ideyalar var, inşallah yaxın zamanda reallaşdırarıq.
 • +1
 • 08 июня 2010, 00:30
 • Elliot
 • 6

PHP class və sadə nümunə


PHP-də obyekt yönümlü proqramlaşdırmanın əsasında CLASS məntiqi dayanır. Class obyektin tərifidir, obyektin xassələrini, metodlarını təyin edir. Sadə nümunə gətirək: Məsələn qrafik qurmaq üçün bir ümumiləşmiş proqram hissəsi-class yazılır, daha sonra o klassdakı funksiyaların parametrlərinə müxtəlif qiymətlər ötürməklə obyekt təyin olunur: Temperatur-zaman qrafiki, sürət-zaman qrafiki və.s.( Читать дальше )
 • +2
 • 09 декабря 2009, 10:46
 • Elliot
 • 3